Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Harmonogram wizyt Wysokość świadczeń pieniężnych

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-01-18

Rozpoznanie potrzeb na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku zwraca się z prośbą do pracodawców spełniających warunki korzystania ze środków KFS
tj. mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu niżańskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na środki z rezerwy KFS na 2017 rok zgodnie z podanymi niżej priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

W przypadku zainteresowania tą formą pomocy prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres
e-mail: szkolenia@pupnisko.pl lub dostarczenie osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku – pok.10, w terminie
do dnia 27 stycznia 2017r.

ANKIETA

Uwaga! Złożenie ankiety z zapotrzebowaniem na środki rezerwy KFS nie jest podstawą do ich przyznania. Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez PUP w Nisku po otrzymaniu limitu środków rezerwy KFS.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pok. 10 lub telefonicznie:
15 841 23 13 wew. 38

2017-01-09

KOMUNIKAT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NISKU

Zapraszamy pracodawców zainteresowanych przystąpieniem w roku 2017 do realizacji programu dla młodych na podstawie art. 150 f ustawy - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia do zapoznania się z harmonogramem realizacji programu.

Harmonogram

2016-12-29

KOMUNIKAT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NISKU

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku informuje, że wnioski dotyczące realizacji wsparcia ze środków Funduszu Pracy na wszystkie formy przyjmowane będą

od dnia 10 stycznia 2017.

Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone wcześniej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

2016-12-28

Otwarte Konkursy Ofert"Aktywne formy przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło3 otwarte konkursy ofert w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” https://rzeszow.uw.gov.pl/promowane/konkursy-ogloszone-przez-ministerstwo-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej/ W otwartych konkursach ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji